پیامک فلسفی

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

اس ام اس سخن بزرگان پاییز 92

کسی که فکر و تدبیر دارداز هرچیزکه ببیند پند می گیرد

امام علی (ع)

.

.

آنقدر برمال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی

سقراط

بی صبری در راه موفقیت مانع بزرگی است

ناپلئون

.

.

.

نادان خوشبخت و عاقل بدبخت وجود خارجی ندارد

سیسرو

.

.

.

خوشابه حال کسی که توجه به عیوب خود

اورا از توجه به عیوب دیگران باز دارد

حضرت محمد ( ص)

.

http://www.joke4u.ir

.

عده ای دائم می نالند که گلسرخ خار دارد

ما باید شاد باشیم که خارها گل دارند

آلفونس کار

.

.

.

برای کسی که آهسته و پیوسته راه می رود

هیچ راهی دور نیست

لابرویر

.

.

.

تعلیم بزرگترین هدیه ای است که

مردم نیکوکار می توانند به گدایان و بینوایان بدهند

وولر

.

.

.

باید زیاد مطالعه کنیم تا بدانیم که هیچ نمی دانیم

مونتسکیو

.

.

.

هنگامی که وظیفه ات را انجام دادی

موظفی از انجام آن شادمان باشی

گوته

.

.

.

غیر ممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فروبریم

هراسیلتوس

.

.

.

باطن انسان که اصلاح شود رفتار او استوارترشود

امام جعفر صادق (ع)

.

.

.

اگر می خواهی قیمت پول را بدانی ، قرض کن

فرانکلین

.

.

منبع : برنا

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب اس ام اس سخن بزرگان پاییز ۹۲انجمن